กสร. มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร. มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส

----------------------------------------------------

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นให้บริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส หลังได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในระดับสูงมาก

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กสร. ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) จากคณะกรรมการต่อต้าน   การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานในระดับสูงมาก    โดยได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นการแสดงให้เห็นว่า กสร.เป็นหน่วยงานที่ยึดมั่นนำหลักการมีคุณธรรมความโปร่งใสมาปฏิบัติและพัฒนางาน เพื่อตอบสนอง   การให้บริการด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประเมิน ITA ของ กสร. ในภาพรวมได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๘๐ โดยเป็นการประเมินความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก (External) บุคคลากรภายใน (Internal) และจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) ตามดัชนีชี้วัด ๕ รายการ คือ ดัชนีความโปร่งใส (TransparencyIndex) ได้คะแนนร้อยละ ๘๐.๐๔ ดัชนีความพร้อมรับผิด(AccountabilityIndex) ได้คะแนนร้อยละ ๘๔.๙๘ ดัชนีความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption-Free Index) ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๓๔ ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร (Integrity Culture Index) ได้คะแนนร้อยละ ๗๓.๐๒ และดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity Index) ได้คะแนนร้อยละ ๖๓.๒๐

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในทุกมิติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเป็นการประเมินขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการ ตั้งแต่การบริหารงานของผู้บริหาร การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ที่เป็นตามหลักธรรมาภิบาล ปราศจากการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน

--------------------------------------------

ประจำวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ข่าวที่ ๑๗๒/ งบประมาณปี ๒๕๖๐

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (34982.pdf)34982.pdf 108 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready