ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

ก.แรงงาน จับมือองค์การแรงงานระหว่างประเทศ(ILO)

พัฒนา GLP สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีลูกจ้างประมงและอาหารทะเล


กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศจัดประชุมคณะทำงานโครงการการแก้ไขปัญหารูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทะเล ประกอบด้วยผู้แทนจากสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) และผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 50 คน พัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมฯว่า ปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานนอกจากจะส่งโดยตรงต่อผู้ใช้แรงงานแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวรัฐบาลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งการปรับปรุงแก้ไขและบังคับใช้กฎหมาย การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาตามกลไกประชารัฐในส่วนกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงาน ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับนายจ้างลูกจ้างในเรื่องสิทธิหน้าที่และการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานรวมถึงการตรวจบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการดำเนินการดังกล่าว คือการส่งเสริมให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงาน ทั้งนี้ กสร. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) ในการพัฒนาการดำเนินงานทั้งในเรื่องการสนับสนุนทางวิชาการ การพัฒนาศักยภาพพนักงานตรวจแรงงาน รวมไปถึงการปรับปรุงแก้ไขแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)ให้มีมาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากลเพื่อการคุ้มครองสิทธิและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเล

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมฯในวันนี้ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งจากภาครัฐและเอกชนจะได้ร่วมกันอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน การส่งเสริมปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประจำวันที่ 20 เมษายน 2560 ข่าวที่ 175/ งบประมาณปี 2560

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (35047.pdf)35047.pdf 111 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready