กสร.จัดการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ กสร. โดยมีสาระสำคัญ คือ ๑. พิธีมอบเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ กสร. ให้แก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒ ราย คือ นายสายชล แจ่มแจ้ง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สังกัด กองคุ้มครองแรงงาน และนายไชยยันต์ เจตินัย พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักตรวจราชการ และ ๒. เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกรมฯ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ อาทิเช่น ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๖ เดือน/สถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้าง/การจัดงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ/การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ /โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ/ผลการปฏิบัติงานกองนิติการ งานพัฒนากฎหมาย คดีแพ่ง คดีอาญา และงานที่ปรึกษา/การขอเพิ่มอัตรากำลังข้าราชการ และสถานการณ์ด้านแรงงานของ สสค. สรพ. ศปข. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready