อธิบดีกสร.มอบผอ.กสว.เปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน วัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการยกร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. .... และการยกร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและการดำเนินการของสถานประกอบกิจการในการป้องกันแลแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง พ.ศ. .... ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานด้านสวัสดิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ รวม ๑๒๐ คน หลังเสร็จสิ้นการสัมมนา คาดว่ากรมจะได้ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปประกอบการปรับปรุงร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนยิ่งขึ้น เกิดคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างต่อไป ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready