รองอธิบดี กสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN Occupational Safety and Health Network; ASEAN-OSHNET) จำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย รวมทั้งผู้แทนจาก ILO, KOSHA  และกระทรวงกำลังแรงงาน (สิงคโปร์) จำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยมีนายอำนวย ภู่ระหงษ์  ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน (ASEAN-OSHNET Coordinating Board Meeting; CBM) ครั้งที่ 16 ให้ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นตามวาระ ในฐานะผู้รับผิดชอบประสานงานด้านข้อมูลสารสนเทศ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการของเครือข่ายฯ ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ เพื่อรวบรวมข้อมูลและประมวลผลตัวชี้วัดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศสมาชิกเครือข่ายฯ ซึ่งระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียน ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงตามองค์ประกอบหลักภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. ๒๐๐๖ ซึ่งปัจจุบันประเทศสมาชิกอาเซียนกึ่งหนึ่งได้ให้สัตยาบันเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ระบบฐานข้อมูลฯ ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้

l นโยบายและกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละประเทศ

l แผนงาน โครงการ ของแต่ละประเทศ

l ระบบด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละประเทศ

l สถิติอุบัติเหตุจากการทำงานของแต่ละประเทศ

l โรคเนื่องจากการทำงานของแต่ละประเทศ

l มาตรฐานด้านความปลอดภัยฯ ของแต่ละประเทศ

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ คือ ภูมิภาคอาเซียนจะมีระบบฐานข้อมูล การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ที่น่าเชื่อถือ มีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลฯ อย่างถูกต้อง มีการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกในการดำเนินงาน รวมทั้งแก้ไขปัญหาและลดช่องว่างของการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อนำไปสู่การยกระดับงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนในภาพรวม ตลอดจนช่วยเสริมสร้างรากฐานของการพัฒนาวัฒนธรรมป้องกันด้านความปลอดภัยฯ ต่อไป

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready