บิ๊กบี้ เผยคนเข้าชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ เกินคาด ย้ำทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

บิ๊กบี้ เผยคนเข้าชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ เกินคาด
ย้ำทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

-----------------------------------

กระทรวงแรงงาน เผยผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ หลังเปิดดำเนินการ ๑๗๙ วัน มีผู้ใช้บริการกว่า ๘,๐๐๐ คน แสดงถึงความสนใจเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ย้ำทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยลดอันตรายจากการทำงาน


พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ใช้แรงงานมาอย่างต่อเนื่องโดยเร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ขึ้น ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นักศึกษาที่กำลังก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้หลังจากเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ จนถึงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ มีผู้ใช้บริการแล้ว ๘,๒๙๗ คน องค์กร ถือว่าเป็นความสำเร็จเกินคาดหมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้สำคัญเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย(Safety Culture) ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทย


ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้ใช้บริการ ๘,๒๙๗ คน จาก ๒๘๒ องค์กร ประกอบด้วยสถานประกอบกิจการ จำนวน ๑๖๘ แห่ง ๑,๔๗๘ คน โดยเป็นกิจการในประเภทอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาได้แก่กิจการประเภทก่อสร้างและพาณิชยกรรมตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีแรงงานนอกระบบ จำนวน ๔,๐๙๒ คน หน่วยงานราชการ จำนวน ๙๗ หน่วย ๑,๓๒๑ คน สถานศึกษาจำนวน ๑๗ แห่ง ๓๐๒ คน และบุคคลทั่วไป จำนวน ๑,๑๐๔ คน ทั้งนี้ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านชุดนิทรรศการเสมือนจริง ด้วยการทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง แบ่งออกเป็นสถานีย่อย  ๑๑ สถานี เช่น สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานีการทำงานบนที่สูง เป็นต้น ทั้งนี้ผู้สนใจแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๐๕๔๒ โทรสาร ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐ หรือที่ www.oshthai.org

 

---------------------------------------------------

 

ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ข่าวที่ 2/2561

พฤกษ์ พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37542.pdf)37542.pdf 133 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready