กสร.ดึงม.บูรพา สร้าง Safety Culture ขับเคลื่อน Safety Thailand

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยให้คณาจารย์และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชม ชวนสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยขับเคลื่อน Safety Thailand


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กสร. ได้ให้การต้อนรับผศ.ดร.ปวีณา มีประดิษฐ และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รวม ๖๐ คน เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความรู้แก่นักศึกษาในการสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติ โดยรณรงค์ให้เกิด “ชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัย”ภายในมหาวิทยาลัย อันจะนำไปสู่การตระหนักถึงการป้องกันอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อนเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน และเป็นส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐในการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand


นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ฯ เป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง โดยแบ่งเป็นสถานีย่อย ๑๑ สถานี เช่น สถานีการทำงานในที่อับอากาศ สถานีการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร สถานีการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย เป็นต้น ทั้งนี้ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์เสมือนได้ปฏิบัติงานในลักษณะงานนั้นจริง รวมทั้งสามารถประเมินความเสี่ยงและหาแนวทางในการป้องกันอันตรายจากการทำงานได้ จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ โดยแจ้งความประสงค์ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๒ - ๕ หรือที่ www.oshthai.org

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (37835.pdf)37835.pdf 224 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready