รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้อำนวยกองคุ้มครองแรงงาน นายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน นายจเร พูลช่วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานคดีแพ่ง และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ พิจารณา ๑.ร่างกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. .... ๒. ร่างประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล และร่างสัญญาในงานประมงทะเล และ ๓. ร่างระเบียบกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. .... ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready