รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ และ ๒. เพื่อพิจารณา การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๑)/รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.๒) ซึ่งระบบการควบคุมภายใน เป็นเครื่องมือด้านการจัดการประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาช่วยในการบริหารงาน และเป็นกลไกพื้นฐานสำคัญของกระบวนการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการป้องกัน และรักษาทรัพย์สิน/การใช้ทรัพยากรของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยให้การปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready