ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ มีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการฯ ชุดแรก และ ๒. เพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน จำนวน ๓ คณะ  ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready