ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ)

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นายดุษฎี ลิ่มทอง รองผู้ว่า กฟภ. ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. แจ้งเพื่อทราบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นำเสนอการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อน Safety Thailand ของหน่วยงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค/เรื่องแนวทางการสรรหาและการแต่งตั้ง คปอ.ระดับจังหวัด และ ๒. เพื่อพิจารณา แผนการปฏิบัติงานของ คปอ. ๒ ปี /ปรับปรุงคำสั่งคณะอนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านจัดการความปลอดภัยฯ /แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัยฯ /แจ้งชื่อผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้างสำหรับคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลให้บริการด้านความปลอดภัยฯ /ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการฯ เกี่ยวกับการจัดให้มีการตรวจสุขภาพลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. .... /ร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการฯ เกี่ยวกับงานประดาน้ำ พ.ศ. ....  ณ ห้องประชุมบอร์ดผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready