ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เรื่องสืบเนื่อง การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ /การขยายผลมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ๒. เพื่อทราบ รายงานผลการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ /การปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย (มรท.๘๐๐๑-๒๕๕๓) /การดำเนินงานด้านมาตรฐานแรงงานไทย ตามแผนปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๓. เพื่อพิจารณา การจัดทำมาตรฐานแรงงานไทยเฉพาะด้าน /การส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready