รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกรม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรม นางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ผู้บริหาร กสร. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้แทนจากสำนักงบประมาณร่วมให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณดังกล่าว สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๒. พิจารณา ข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เบื้องต้น (Pre-Ceiling) ของกรมฯ /การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำคำของบประมาณฯ/การพิจารณาโครงการ กิจกรรมที่กรมฯ จะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที้ระดับภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready