กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรระหว่างภาครัฐและ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวเบญจมาศ จัตตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรและแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก กองนิติการ กองคุ้มครองแรงงาน กองความปลอดภัยแรงงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ ที่มา หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices: GLP) และ ๒. พิจารณา แนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร โดยนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มและสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย (GLP - Poultry)มาเป็นแนวทางในการยกร่างฯ/ แนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ๔ หน่วยงาน ประกอบด้วย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมปศุสัตว์ สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ สมาคมผู้ผลิตและแปรรูปสุกรเพื่อการส่งออก เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานในฟาร์มเลี้ยงสุกรและโรงงานแปรรูปสุกร ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready