สสค.ระนอง เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนายจ้างหรือตัวแทนผู้ประกอบการประมงจังหวัด

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

 

วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร พร้อมด้วยนส.ชนาวรรณ แก้วชาวนา (นิติกรปฏิบัติการ) นายมนูพงษ์ (นว.ปฏิบัติการ) และนางปิยะดา (จนท.สื่อสารภาษาเมียนมา)
เข้าร่วมประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มนายจ้างหรือตัวแทนผู้ประกอบการประมงจังหวัดระนอง โดยได้ชี้แจงถึงที่มาของสัญญาจ้างฉบับใหม่ และการเตรียมความพร้อมของกรมสวัสดิการฯ
ให้กับผู้ประกอบการประมง รวมถึงแนวทางการปฏิบัติตามสัญญาจ้างฉบับใหม่ ณ สมาคมประมงจังหวัดระนอง โดยมีผู้ประกอบการประมงเข้าร่วมประมาณ 50 คน
ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ และพร้อมที่จะปฏิบัติตาม แต่มีปัญหาบางประเด็นที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้ 
1. การเปิดบัญชีธนาคารของลูกจ้างสัญชาติเมียนมา ที่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้
ธนาคารไม่ยอมรับวิธีการพิมพ์ลายมือของลูกจ้าง ทำให้ไม่สามารถเปิดบัญชีได้
2. การจ่ายเงินค่าจ้างให้กับลูกจ้างสัญชาติเมียนมาทางธนาคาร ลูกจ้างจะได้รับเงินไม่เต็มจำนวนเนื่องจากธนาคารกำหนดให้มีเงินคงเหลือในบัญชีอย่างน้อย 100 บาท ทำให้ลูกจ้างยังต้องการรับเงินค่าจ้างเป็นเงินสดมากกว่าผ่านทางบัญชีธนาคาร
3. เกี่ยวกับสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มของลูกจ้างสัญชาติเมียนมาหากลูกจ้างประสงค์จะฝากไว้กับนายจ้าง เพราะกลัวสูญหายระหว่างการออกเรือไปทำงาน นายจ้างสามารถทำได้หรือไม่ และทำอย่างไร
4. แบบสัญญาจ้าง และแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบบันทึกการจ่ายเงินลูกจ้าง ฯลฯ อยากให้กรมสวัสดิการฯ ช่วยจัดทำเป็นภาษาเมียนมาให้กับผู้ประกอบการและลูกจ้างด้วย เพื่อความเข้าใจที่เป็นแนวทางเดียวกัน
5. ประเด็นระยะเวลาในการทำประมงที่กรมประมงกำหนด คือให้ทำไม่เกินปีละ 210 - 250 วัน แล้วเวลาที่เหลือนายจ้างต้องรับภาระเรื่องค่าจ้างที่ต้องจ่ายเป็นรายเดือนให้กับลูกจ้าง แม้ว่าเรือไม่ได้ทำประมง
กรมมีมาตรการหรือแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างไร
6. การออกเรือไปทำประมงในแต่ละเดือน ไม่สามารถกำหนดให้เป็นวันที่เดียวกันของแต่ละเดือนได้ เนื่องจากการทำงานต้องอาศัยช่วงน้ำขึ้น-ลง หรือข้างขึ้น-แรม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง 
กรมสวัสดิการฯ มีแนวทางอย่างไร
7. ผู้ประกอบการประมง อยากให้กรมสวัสดิการฯ ช่วยผ่อนผันระยะเวลาการบังคับใช้กฎหมายเรื่องสัญญาจ้างฉบับใหม่ไปก่อน เพราะติดขัดเรื่องการเปิดบัญชีของแรงงานสัญชาติเมียนมา 
8. ขอให้กรมสวัสดิการฯ ประสานกับกรมเจ้าท่าในการออกใบอนุญาตให้ทำงานในเรือประมงตามมาตรา 285 เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการทำงาน
ทั้งนี้ สสค.ระนอง ได้ประสานข้อมูลดังกล่าวให้กองคุ้มครองแรงงานทราบเบื้องต้นแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready