ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาห

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯ คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ ความเป็นมาและเหตุผล สาระสำคัญ และความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... และ ๒. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... / ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐) พร้อมข้อสังเกตของคณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน / ปัญหาของแรงงานต่างด้าว และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการเสนอแนะและแก้ไขกฎหมายว่าด้วยแรงงานต่างด้าวต่อไป ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready