ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety thailand) เร่งรัดมาตรการป้องกันตามปัจจัยเสี่ยง และมอบนโยบายการดำเนินงานของกรมให้กับหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยในด้านความปลอดภัยในการทำงานได้เน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยเพื่อเกิดมาตรการเชิงป้องกัน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำสู่แรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ได้มอบนโยบายด้านคุ้มครองแรงงาน โดยเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เน้นการทำงานเชิงรุก การตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยง กุ้ง ปลา อ้อย/น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม และการตรวจแรงงานเด็กในทุกกิจการ รวมไปถึงการจัดสวัสดิแบบยืดหยุ่น การดำเนินงาน GLP TLS การพัฒนา E-service และการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ ณ ห้องวิภาวดี v1 โรงแรมปริ๊นส์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready