ชวนสถานประกอบกิจการทั่วประเทศร่วมคัดเลือกเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน เชิญชวนนายจ้างร่วมกิจกรรมคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561


นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การสร้างการรับรู้และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ เป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายตามแนวทางประชารัฐ การประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นกิจกรรมที่กสร.ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมมือกันในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยฯ ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งเป็นการยกย่องย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้นายทศพล กล่าวต่อว่า สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

1.สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 และไม่เคยถูกดำเนินคดีด้านความปลอดภัยฯ

2.อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานถึงขั้นหยุดงานเกิน 3 วัน ในช่วงเวลา 2 ปี ของการพิจารณาผลงาน ต้องลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 โดยเปรียบเทียบจากอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน พ.ศ.2560 เปรียบเทียบกับ พ.ศ.2559

3.มีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ ที่ดี สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

4. มีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาสร้างวินัยและวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และจัดตั้งคลินิกความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ

สถานประกอบกิจการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ 709 Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือติดตามรายละเอียดที่ www.oshthai.org

--------------------------------------------

ประจำวันที่  30 พฤศจิกายน 2560 ข่าวที่ 45/2561

พฤกษ์  พรหมพันธุม : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready