ผต. กสร.เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่ระบบมาตรฐาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยด้วยการประกาศแสดงตนเอง (Self Declaration) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๕๒ แห่ง ในงานวันมาตรฐานแรงงานไทย๔ภาค"มาตรฐานแรงงานไทย:โอกาสหรืออุปสรรคทางการค้า" โดยมีนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดังกล่าว รวมถึงมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสถานประกอบกิจการและแสดงผลงานความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานทั้งของภาครัฐและเอกชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปรายหัวข้อ"มาตรฐานแงงานไทย:โอกาสหรืออุปสรรคทางการค้า" และการมอบใบประกาศเกียรตืคุณแก่สถานประกอบกิจการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่แสดงความมุ่งมั่นนำหลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านแรงงาน จำนวน ๑๐ แห่งโดยนายวันภพ สารบรรณ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น การจัเนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจากสถานประกอบกิจการที่ได้รับมาตรฐานแรงงานไทย ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready