รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ รายงานผลการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกกรณีประสบอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒. พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีประสบอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ/การพิจารณาเงินกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่กรม เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready