รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้กรมสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ การจัดการความรู้กรมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ๒. พิจารณา การคัดเลือกองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิแรงงานให้เทียบเท่าระดับสากล มอบกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพชีวิตตลอดช่วงวัยแรงงาน มอบ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กองสวัสดิการแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ มอบสำนักแรงงานสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึง มอบกองคุ้มครองแรงงาน กองนิติการ กองความปลอดภัยแรงงาน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล มอบกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กองบริหารการคลัง และ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน หลังเสร็จสิ้นการดำเนินการจะทำให้กรมฯ มีคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified Fundamental Level) มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องต่อไป ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready