ก.แรงงาน เสริมศักยภาพบุคลากร ชู GLP มุ่งดูแลแรงงานทั้งระบบ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กระทรวงแรงงาน มุ่งดูแลแรงงานทั้งระบบ ใช้ GLP ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและเพิ่มโอกาส  ทางการค้า ตั้งเป้าส่งเสริม 12,000 แห่ง พร้อมเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายเน้นหนักในการผลักดันและเร่งรัดแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน การทำประมงผิดกฎหมายด้านแรงงาน แรงงานบังคับ และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่ส่งผลกระทบไปถึงการส่งออกสินค้าของไทย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานให้เป็นไปตามหลักสากล เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและคุณภาพชีวิตที่ดีของแรงงาน แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สถานประกอบกิจการสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน และยังเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมาย ซึ่งที่ผ่านมา กสร.ได้ส่งเสริมสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวข้อง และฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง อุตสาหกรรมสัตว์ปีก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมุ่งเน้นการจัดทำ GLP สำหรับสถานประกอบกิจการทั่วไป  โดยตั้งเป้าส่งเสริมสถานประกอบกิจการเพื่อนำ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน 12,000 แห่ง

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงานส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำ GLP ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน จึงมีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ GLP ทุกด้าน กสร. จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รวม 100 คน เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ GLP และฝึกเป็นวิทยากรเพื่อเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการได้อย่างถูกต้องจนสามารถปรับปรุงสภาพการจ้างและสภาพการทำงานได้สอดคล้องกับกฎหมาย และสามารถขยายผลการนำไปใช้และเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานให้ได้อย่างกว้างขวางต่อไป

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 11 มกราคม 2561 ข่าวที่ 73/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39462.pdf)39462.pdf 207 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready