หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. บรรยายให้ความรู้หัวข้อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บรรยายหัวข้อ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ หลักสูตร กฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างต้องรู้ จัดโดย สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง ลูกจ้าง และป้องกันปัญหาที่เกิดจากการขาดความรู้และการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง จากสถานประกอบกิจการ รวม ๔๐ คน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยาย อภิปราย และกรณีศึกษาตัวอย่าง ใช้ระยะเวลาการอบรม ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready