ผต.กสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายครรชิต มโนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ผู้แทนกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม กองนิติการ กองคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยมีเนื้อหาครอบคลุม ๓ เรื่อง ได้แก่ กำหนดนิยามแรงงานบังคับ กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับ และกำหนดบทลงโทษการใช้แรงงานบังคับ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready