รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีมอบเกียรติบัตรโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเชิงรุกในสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) และมอบวุฒิบัตรโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน (การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการเกี่ยวกับอัคคีภัย) พร้อมบรรยายพิเศษ นโยบายเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และแนวทางในการขับเคลื่อน “Safety Thailand” โดยมี นายชำนาญ จุลสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗ กล่าวรายงาน และนางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน บรรยาย เรื่อง การสร้างชมรมจิตอาสาเพื่อพัฒนางานความปลอดภัยในการทำงานกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิงป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานของลูกจ้าง และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ โดยมอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง จำนวน ๑๔ แห่ง ระดับเงิน จำนวน ๙ แห่ง และระดับทองแดง จำนวน ๗ แห่ง และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน ๔๖ คน ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready