กสร. เล็งยกระดับมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เล็งจัดทำมาตรฐานแรงงาน TLS เฉพาะด้านให้ใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภท ทุกขนาด ยกระดับมาตรฐานการจ้างแรงงานสู่ระดับสากล


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.  นำมาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labour Standard) หรือ TLS มาส่งเสริมให้นายจ้างนำไปใช้ในสถานประกอบกิจการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างและแสดงถึงความรับผิดชอบทางสังคมโดยเฉพาะประเด็น  ที่ต้องคำนึงถึงการใช้แรงงานที่เป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดย TLS เป็นระบบบริหารจัดการด้านแรงงานซึ่งจะช่วยให้นายจ้างสามารถบริหารงานแรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ควบคู่ไปกับการเพิ่มผลิตภาพด้านแรงงาน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจากเดิมสถานประกอบกิจการที่นำ TLS ไปใช้ต้องจัดทำให้ครอบคลุมทั้งเรื่องสภาพการจ้างการทำงาน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทและทุกขนาด นายจ้างมีความเข้าใจการจ้างงานที่ให้ความสำคัญกับการรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานได้ง่ายขึ้น และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กสร. ได้มีแนวนโยบายจัดทำมาตรฐาน TLS เฉพาะด้าน โดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ เพื่อเป็นทางเลือกให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมในแต่ละด้านได้ปฏิบัติเฉพาะด้านนั้น ๆ ก่อน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อกำหนดในแต่ละด้านเพื่อให้ครบถ้วน สมบูรณ์ และชัดเจนต่อการนำไปใช้ของสถานประกอบกิจการ โดยจะเร่งประกาศใช้ให้ทันภายในปี 2561 นี้


อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า การจัดทำ TLS เฉพาะด้านจะเป็นเครื่องมือในสถานประกอบกิจการนำไปใช้ในการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายและมาตรฐานสากลได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนแรงงานได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคง เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2245 7211


--------------------------------------------

ประจำวันที่ 30 มกราคม 2561 ข่าวที่ 85/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (39890.pdf)39890.pdf 109 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready