ผต.กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว มีนางสาวสุนิสา ผิวนวล ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานแก่นายจ้าง แรงงานต่างด้าว ตลอดจนสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการเฝ้าระวังสนับสนุนการแจ้งเบาะแสด้านความปลอดภัย ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย นายจ้างและแรงงานต่างด้าว จำนวน ๑๐๐ คน ใช้ระยะเวลาดำเนินการ ๑ วัน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ  ณ โรงแรมเอวาน่า ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready