รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการไตรภาคี และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ รายงานกระแสเงินสด (Cash Flow)/ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พรบ.ความปลอดภัยฯ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ /จำนวนลูกหนี้เงินกู้ยืมกองทุนฯ และ ๒. เพื่อพิจารณา กำหนดจำนวนเงินในการขอเปิดบัญชีเงินฝากไว้ ณ ธนาคารกรุงไทย เพื่อไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์/การขอนำเงินที่กองทุนฯ ได้รับส่งเข้าบัญชีเงินฝากคลังเดือนละ ๒ ครั้ง /กำหนดจำนวนเงินไปดำเนินการเพื่อหาผลประโยชน์ /คำขอกู้ยืมเงินของนายจ้าง ๑ ราย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready