รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH (ASEAN Migrant Worker OSHNET) มีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และให้การคุ้มครองแรงงานโดยเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายจ้าง หัวหน้างานแรงงานต่างด้าว เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว รวมจำนวน ๑๕๐ คน ใช้ระยะเวลา ๑ วัน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยายและการทำแบบทดสอบก่อน-หลังการประชุม ทั้งนี้ รองอธิบดีได้ฝากผู้เข้าร่วมประชุมถึงแนวทางการดำเนินการของกรม ๓ หลัก ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง การสร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยฯ (ข้อกฎหมาย แนวปฏิบัติ หลักเกณฑ์) รวมถึงการใช้กลไกประชารัฐ โดยการสร้างบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ (จป. คปอ. ชมรม จป.) เพื่อทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน   ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 193.0.6.135:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 200.3.14.10:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to 196.216.2.20:43 (A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. ) in C:\xampp\htdocs\th\administrator\components\com_joomlastats\count.classes.php on line 1038

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready