รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรม

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานฯ และ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบการดำเนินการขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาต/ข้อมูลหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรม ๒. เรื่องสืบเนื่อง การอนุมัติการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๓ หน่วยงาน/การอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน และ ๓. เพื่อพิจารณา การอนุมัติขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จำนวน ๑ หน่วยงาน/การอนุมัติการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ หน่วยงาน ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready