อธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูงพร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ นโยบายการบริหารงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีนายมโนชญ์ แสงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายการบริหารงานบุคคล และสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าของสถานประกอบกิจการและนักบริหารงานบุคคล อันจะส่งผลต่อความเข้มแข็งยั่งยืนของสถานประกอบกิจการ และการบริหารกฎหมายในภารกิจของกรม ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ รวม ๔๐ คน รูปแบบการดำเนินการเป็นการบรรยาย ศึกษาดูงาน และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ ใช้ระยะเวลา ๙ วัน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready