ผต.กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายอำนวย ภู่ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการแรงงาน ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ รายงานสรุปผลการรับ-จ่ายเงินกองทุนฯ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑/บันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ/รายงานผลการให้บริการเงินกู้กองทุนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑/รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานกองทุนฯ ประจำปีบัญชี ๒๕๖๑ (ไตรมาส ๑) และ ๒. พิจารณา สถานประกอบกิจการ จำนวน ๒ แห่ง ขอกู้เงินกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน รวม ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท/ร่าง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานว่าด้วยการติดตามหนี้ และการบังคับคดี พ.ศ. ..../ระบบประเมินผลผู้บริหารระดับสูงของกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready