ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม สัมมนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรม สัมมนาบุคลากรกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านกฎหมาย หลักสูตรการว่าความในศาลแรงงาน พร้อมบรรยายพิเศษหัวข้อ ทิศทางการดำเนินคดีแพ่ง โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกรมีความรู้เกี่ยวกับการดำเนินคดีก่อนเข้าสู่การพิจารณาของศาลแรงงาน การจัดเตรียมพยานหลักฐาน และการวางรูปคดี การพิจารณาคดีในศาลแรงงานได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ตลอดจนสามารถฟ้องคดีติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย นิติกรซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรการว่าความในศาลแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น ๔๒ คน ใช้ระยะเวลาในการอบรม ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ รูปแบบการอบรม เป็นการบรรยาย การฝึกปฏิบัติการเขียนคำฟ้อง คำให้การ คำร้องขอต่างๆ และการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติศาลจำลอง ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready