หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผล การพิจารณาเสนอ

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและรับรองผล การพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายประดิษฐ์ สุรชัย ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสมบูรณ์ ตรัยศิลานันท์ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑. เพื่อทราบ ระเบียบที่ใช้ในการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา และ ๒. พิจารณา การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑/ การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๘

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready