กสร. เปิดประชาพิจารณ์ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

กสร. เปิดประชาพิจารณ์ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดประชาพิจารณ์ ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... จัดเวที 4 ครั้ง เชิญนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อแก้ไขให้สอดคล้องสถานการณ์ด้านแรงงานและมาตรฐานสากล

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. เปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. .... เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้อย่างทั่วถึงและรอบด้าน ตลอดจนวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้การดำเนินกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการซึ่งใช้มาเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาด้านแรงงานสัมพันธ์ สภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งให้สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากล อาทิ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และอนุสัญญาฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง จึงมีความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าว

 

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ เวทีประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายฉบับนี้ เปิดให้ผู้แทนองค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดสงขลา และมีกำหนดจัดอีก 3 ครั้ง ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 ก.พ.61 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 ก.พ.61 และส่วนกลาง ณ กระทรวงแรงงาน ในวันที่ 9 มี.ค.61 หลังจากนั้นจะสรุป และวิเคราะห์ผลที่ได้จากการทำประชาพิจารณ์เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทร. 0 2246 8993 หรือสายด่วน 1506 กด 3

.........................................................................................................................................

 

ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ข่าวที่ 98/2561

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40274.pdf)40274.pdf 101 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready