รองอธิบดี กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑.เพื่อทราบ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีคำสั่ง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำต้นทุนผลผลิตกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งมีหน้าที่จัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ทุกขั้นตอน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำต้นทุนผลผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย/เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.เรื่องพิจารณา การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต / การพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปรียบเทียบ และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น/ลดลง อย่างมีสาระสำคัญ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ๓.เรื่องอื่นๆ  การเตรียมวามพร้อมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนด เป้าหมายการเพิ่มประสิทธิภาพ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ศ.นิคมจันทรวิทุร ชั้น ๕ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  กรุงเทพมหานคร

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready