รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์  ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีนายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นางสาวประสพศรี รักความสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม คณะกรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้าง/ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ คือ ๑.เพื่อทราบ รายงานรายรับและรายจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑/รายงานเงินฝากธนาคารบัญชีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/รายงานสถานการณ์ด้านลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง และ๒.เรื่องพิจารณา เรื่องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน/การจ่ายเงินสงเคราะห์ กรณีอื่นนอกจากค่าชดเชย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑/ทายาทโดยธรรมยื่นขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง/นายจ้างขอยกเว้นดอกเบี้ยชดใช้คืนกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready