ก.แรงงาน แถลงจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

รมว.แรงงาน เป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล” พร้อมประกาศผลสตรีทำงานดีเด่น 29 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรีทำงานที่มีผลงานดีเด่นด้านแรงงาน และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน ตลอดจนส่งเสริมให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม


พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันสตรีเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนของสตรีทำงานที่ปัจจุบันมีถึง 16.89 ล้านคน จากผู้ที่มีงานทำทั้งหมด 37.07 ล้านคน รัฐบาลก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแรงงานสตรีเหล่านี้ จึงได้กำหนดนโยบายบทบาทของสตรี  ให้เกิดการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคมเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 8 มี.ค.ของทุกปี เป็นวันสตรีสากล กระทรวงแรงงาน ในฐานะหน่วยงานที่ให้ความคุ้มครองแรงงานทุกกลุ่มรวมถึงแรงงานกลุ่มสตรีให้ได้รับการคุ้มครองดูแล เข้าถึงสิทธิอย่างทั่วถึง จึงได้จัดให้มีการจัดงานวันสตรีสากลตั้งแต่ปี 2538 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 นี้ ได้กำหนดจัดงานวันสตรีสากล ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “พลังแรงงานสตรีไทย ก้าวไกลสู่เศรษฐกิจดิจิทัล” เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน รวมไปถึงสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ ในเรื่องมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติและสนับสนุนสิทธิแรงงานสตรีได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมสำคัญ คือ พิธีประทานโล่รางวัล สตรีทำงานดีเด่น ประจำปี 2561 โดยได้กราบทูลเชิญ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561 โดยมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ได้รับรางวัล แบ่งเป็น 8 ประเภท รวม 29 คน อาทิ นางสาริณี อังศุสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ได้รับรางวัลสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่น, สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น ได้แก่ นางบุษบา  ฉิมพลิกานนท์ ประธานเครือข่ายอาสาสมัครยุติธรรมทางเลือก มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร จังหวัดปัตตานี, สตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น ได้แก่ นางสาวศรีประภา เพชรมีศรี อาจารย์ประจำสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, สื่อมวลชนสตรีดีเด่น นางสาวศตกมล วรกุล และสาขาศิลปินสตรีดีเด่น นางสาวสริยา อัศวเลิศพานิช นักแสดง เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ อาทิ   ทอล์คโชว์ เรื่อง “โอกาสสตรีไทย ก้าวไกลให้ทันเศรษฐกิจดิจิทัล” นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอ   พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ นิทรรศการสตรีทำงานดีเด่น การแสดงผลิตภัณฑ์ของสตรีที่เคยได้รับรางวัลในปีที่ผ่าน ๆ มา การสาธิตอาชีพอิสระ และ Smart Protection เป็นต้น


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ข่าวที่ 105/2561

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (40531.pdf)40531.pdf 210 Kb

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready