รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาระสำคัญ ๑. เพื่อทราบ คำสั่ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ และ ๒. พิจารณา หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ประจำปี ๒๕๖๑/แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน สปก.ต้นแบบดีเด่น, คปอ.ดีเด่น, หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัยฯ ดีเด่น, จป.ว.ดีเด่น, จป.เทคนิคขั้นสูงดีเด่น, จป.เทคนิคดีเด่น, จป.หัวหน้างานดีเด่น, จป.บริหารดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ /การพิจารณาข้อหารือฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือก สปก.ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready