รองอธิบดี กสร. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายใน

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ โดยมี นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้บริหารกรมฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สาระสำคัญ คือ ๑.เพื่อทราบ การดำเนินการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมลงสู่สำนัก/กอง สรุปปัญหาอุปสรรค การปรับปรุงแก้ไข และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนัก/กอง / คณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของกรมลงสู่สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / แผนที่ยุทธศาสตร์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และ๒.เรื่องพิจารณาแนวทางการดำเนินการและกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กอง / แผนที่ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ของสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / การสรรหารางวัลจูงใจในการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready