รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายกิตติพงษ์  เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิรูปองค์การของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่1/2561เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เพื่อพิจารณาทบทวนและวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของกรมในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งจัดทำแผนการปฏิรูปองค์การของกรมตามแนวทางและกรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ก.พ.ร.กำหนดผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารกรมฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready