สสค.พิษณุโลก จัดกิจกรรมวันสตรีสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561

Attention, เปิดในหน้าต่างใหม่. PDFพิมพ์

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องร่วมจัดงาน "วันสตรีสากลจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561" มีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการแรงงาน และบุคลากรทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของแรงงานสตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีให้สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งมีกิจกรรม ดังนี้
1. การเดินรณรงค์ของกลุ่มผู้ใช้แรงงานสตรี
2. การบรรยายพิเศษหัวข้อ " บทบาทสตรีในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ"
3. กิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ซึ่งมีสตรีทำงานดีเด่นได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 1 คน คือ นางมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก บริษัท เซ็นทรัลเวิล์ด จำกัด (สาขาพิษณุโลก) และว่าที่ร้อยตรีสุรสิทธิ์ อุตมอ่าง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรสนับสนุนด้านการพัฒนาสตรีดีเด่น ประจำปี 2561
4. จัดนิทรรศการด้านแรงงาน
5. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและการตรวจสุขภาพฟรี
มีนายจ้างและลูกจ้างจำนวน 110 คน จากสถานประกอบกิจการ 10 แห่ง เข้าร่วมงาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready