ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
141 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 11/07/2560 189
142 สรพ.10 ร่วมกิจกรรม “สัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด” 11/07/2560 108
143 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานประชุมคณะทำงานหน่วยงานบูรณาการโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยฯ 07/07/2560 161
144 อธิบดี กสร. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 07/07/2560 164
145 ผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานนโยบายและแผน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 06/07/2560 177
146 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหารและการ 06/07/2560 137
147 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการรณรงค์เร่งรัดการตรวจและพัฒนาระบบการบริหาร 05/07/2560 189
148 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงที่ออกตามความในบทบัญญัติมาตรา ๒๔ 05/07/2560 111
149 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษThailand Labour Management Excelle 03/07/2560 193
150 รองอธิบดีกสร.ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน ไตรมาส ๔ 03/07/2560 159
151 อธิบดีกสร. เป็นประธานในการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 6/2560 30/06/2560 190
152 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 30/06/2560 70
153 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ครั้งที่ 1/2560 28/06/2560 153
154 รองอธิบดีกสร.เข้าพบอธิบดีกรอ.หารือถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายการทำงานร่วมกัน 28/06/2560 148
155 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 28/06/2560 176
156 กสร.เพิ่มความรู้บุคลากรด้านคุ้มครองแรงงาน 28/06/2560 205
157 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ 27/06/2560 125
158 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน 27/06/2560 92
159 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือผ่านระบบ Digital Video Conference 26/06/2560 74
160 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการเสริมสร้างเจตคติและพิธีประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการ มยส. 23/06/2560 190

หน้า 8 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready