ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
161 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 20/06/2560 125
162 รองอธิบดีกสร. เป็นประธานเปิดการบรรยายสาธารณะเรื่อง"Understanding the European Works Councils(EWC) 19/06/2560 154
163 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการสังกัด 16/06/2560 196
164 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 15/06/2560 141
165 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 15/06/2560 159
166 อธิบดีกสร.มอบผอ.กสว.เปิดโครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงด้านสวัสดิการแรงงาน 15/06/2560 146
167 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 15/06/2560 93
168 งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560 (งวด 8) 14/06/2560 103
169 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 13/06/2560 115
170 ผอ.กคร. ประชุมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระบบควบคุมภายในกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 13/06/2560 118
171 อธิบดีกสร.ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นการแถลงเอกสารงานวิจัย การค้ามนุษย์ 09/06/2560 207
172 อธิบดีกสร.เป็นประธานหารือการขับเคลื่อนและสนับสนุนการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ 09/06/2560 171
173 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาและแนวทางการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 09/06/2560 129
174 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกวดสถานประกอบกิจการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 09/06/2560 110
175 รองอธิบดี กสร.หารือสถานการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์พร้อมผู้บริหารบริษัท คาร์ดิแนล เฮลท์ ๒๒๒ 08/06/2560 168
176 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสอบข้อเท็จจริงและกลั่นกรองงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 07/06/2560 126
177 กสร. ประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ด้านแผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 07/06/2560 143
178 กสร.มอบใบอนุญาตการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นแก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 06/06/2560 145
179 ประกาศกรมฯ เรื่องประกาศรายชื่อผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนผู้จ้างงานและกรรมการผู้แทนผู้รับงานไปทำที่บ้านในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 06/06/2560 136
180 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2560 02/06/2560 168

หน้า 9 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready