ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 ผู้ตรวจราชการกสร.ประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ นิทรรศการ และรักษาความปลอดภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 31/05/2560 147
182 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ระดับสมบูรณ์ 31/05/2560 140
183 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการ 30/05/2560 157
184 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 30/05/2560 93
185 ประกาศกรมฯ เรื่องรายชื่อองค์กรเอกชนและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน 30/05/2560 88
186 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร.เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการประกวดรางวัลการบริหารจัด 29/05/2560 183
187 รองอธิบดีกสร.เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงแรงงาน 25/05/2560 191
188 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “เสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ 25/05/2560 182
189 รองอธิบดีกสร.เป็นประธาน เปิดโครงการประชาพิจารณ ์(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 25/05/2560 161
190 สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน กลุ่มงานรับรองมาตรฐานแรงงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานแรงงาน ระดับพื้ฐาน ครั้งที่ 2/2560 24/05/2560 129
191 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ 24/05/2560 105
192 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดจ้างและบริหารการเงินงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 23/05/2560 95
193 ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหน่วยงานบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการความปลอดภัย 23/05/2560 101
194 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบประเมินผลการดำเนินงานภายในของกรมฯ ครั้งที่ ๒/๒ 22/05/2560 121
195 งบทดลองเดือนเมษายน 2560 22/05/2560 112
196 กสร.เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อเป็นคณะกรรมการตามพระราชบัญัติความปลอดภัย 21/05/2560 150
197 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม กสร. เป็นประธานการประชุมเลือกกันเองของผู้แทนผู้จ้างงานและผู้แทนผู้รับงานไปทำ 21/05/2560 126
198 อธิบดีกสร. เป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่5/2560 19/05/2560 190
199 ผู้ตรวจราชการกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองการรับงาน 18/05/2560 216
200 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 18/05/2560 145

หน้า 10 จาก 83

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
1546 สายด่วนเพื่อผู้ใช้แรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 4310-1 และ 0 2245 4313-4 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2017 All Rights Reserved.

ipv6 ready