ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
181 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีว 14/11/2560 127
182 ผู้ตรวจ กสร. ร่วมสนทนาสดในรายการสถานีประชาชน ในประเด็น เรื่อง กำหนดแบบสัญญาจ้างลูกจ้างในงานประมงทะเล 13/11/2560 117
183 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาห 13/11/2560 119
184 ผู้ตรวจ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 13/11/2560 107
185 กสร.พัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยแรงงานอย่างยั่งยืน รุ่น 2 12/11/2560 164
186 กสร. ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรระหว่างภาครัฐและ 10/11/2560 184
187 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 10/11/2560 157
188 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ชีวิตและอวัยวะให้แรงงาน รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ 10/11/2560 136
189 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานในหน่วยงานรัฐ 09/11/2560 177
190 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมาตรฐานแรงงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 09/11/2560 161
191 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(คปอ) 08/11/2560 296
192 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงาน 08/11/2560 163
193 รองอธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 07/11/2560 161
194 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองการรับงานไปทำที่บ้าน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 07/11/2560 145
195 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองแรงงานนอกระบบ 03/11/2560 338
196 รองอธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาการประเมินผลการควบคุมภายใน 03/11/2560 192
197 ผต.รง. รักษาราชการแทนอธิบดี กสร. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 01/11/2560 264
198 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบ 01/11/2560 188
199 รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม 01/11/2560 174
200 ผต.กระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดี กสร.เป็นประธานบำเพ็ญกุศลเจริญพระพุทธมนต์ วันคล้ายวันจัดตั้งกรม 01/11/2560 328

หน้า 10 จาก 91

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready