ข่าวส่วนกลาง

กรองตามชื่อเรื่อง (กด Enter เมื่อต้องการค้นหา) 

แสดง # 
ลำดับ รายการหัวเรื่อง วันที่ ผู้ชม
41 ผต. เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือกรณีสถานการณ์บริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 12/02/2561 158
42 หัวหน้า ผต. กสร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 12/02/2561 104
43 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุมหารือมาตรการการตรวจแรงงานในเรือประมงนอกน่านน้ำและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 08/02/2561 210
44 รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 08/02/2561 170
45 รองอธิบดี กสร. กล่าวต้อนรับคณะแรงงานนอกระบบที่เข้าศึกษาดูงานด้านความปลอดภัย ณ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ 08/02/2561 115
46 รองอธิบดี กสร. บรรยาย นโยบาย Safety Thailand และข้อกำหนดที่ผู้บริหารควรรู้ และนำเยี่ยมศูนย์พัฒนา 08/02/2561 160
47 อธิบดี กสร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 07/02/2561 154
48 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรเงินกองทุนความปลอดภัย 07/02/2561 94
49 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 07/02/2561 90
50 อธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร นักบริหารงานบุคคลขั้นสูง 07/02/2561 134
51 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ครั้งที่1/2561 06/02/2561 100
52 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัย 06/02/2561 80
53 อธิบดีกสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการแรงงาน 05/02/2561 124
54 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 02/02/2561 138
55 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานนิติบุคคลที่ขอเป็นหน่วยงานฝึกอบรม 01/02/2561 147
56 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH 01/02/2561 151
57 ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย 01/02/2561 133
58 ผู้ตรวจ กสร.เป็นประธานในการประชุมหารือผู้ประกอบกิจการธนาคารพรณิชย์ติดตั้งเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ 31/01/2561 132
59 รองอธิบดี กสร.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย 31/01/2561 104
60 ผต.กสร. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว 30/01/2561 129

หน้า 3 จาก 90

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
สายด่วน 1506 กด 3 อีเมล info@labour.mail.go.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ support@labour.mail.go.th
© 2018 All Rights Reserved.

ipv6 ready