กสร. ดัน 3 โครงการใหญ่แก้ค้ามนุษย์

พิมพ์

กสร. ดัน 3 โครงการใหญ่แก้ค้ามนุษย์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลักดัน 3 โครงการ เดินหน้าคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หวังได้จัดอันดับ Tier2 ภายในปี 61

 

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อย่างจริงจังมาโดยตลอด และในปีงบประมาณ 2561 กสร. มีแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีกิจกรรมหลัก คือ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย คือ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 46,450 คน และโครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล กำกับ ดูแลแรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5,550 คน

 

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. ดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวเพื่อมุ่งพัฒนากลไกลการบริหารจัดการในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และพัฒนาป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและคุ้มครองแรงงานประมงไทย โดยการตรวจแรงงานประมงแบบบูรณาการในเขตน่านน้ำไทย ซึ่งมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์สู่ระดับ Tier2 ให้สำเร็จภายในปี 2561 นี้

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ข่าวที่ 29/2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38040.pdf)38040.pdf 227 Kb