กสร.ย้ำกฎหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

พิมพ์

กสร.ย้ำกฎหมายแรงงานคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน

-------------------------

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำลูกจ้างทำงานบ้านได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานนายจ้างฝ่าฝืนมีโทษอาญา กรณีสงสัยสอบถามสายด่วน 1546


นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงการคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านว่า กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงแรงงานฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ซึ่งออกตามพระราชบัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย โดยมีสาระสำคัญ เช่น ห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง กำหนดสิทธิหยุดประจำสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง สิทธิลาป่วยตามที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงาน สิทธิหยุดตามประเพณีปีละไม่น้อยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ เป็นต้น หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย เช่น กรณีจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง จะมีโทษปรับตั้งแต่ 4 แสนบาท ถึง 8 แสนบาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งปรับทั้งจำ กรณีไม่กำหนดให้มีวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือไม่ให้ค่าจ้างในวันที่ลาป่วย จะมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท


นายอนันต์ชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า การให้ความคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้านดังกล่าวให้ความคุ้มครองแรงงานอย่างเท่าเทียมกันทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยด้วย จึงขอให้นายจ้างศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่ กองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โทรศัพท์ 0 2246 2707,0 2245 7170 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1546

-----------------------------------------------

ประจำวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ข่าวที่ 31/2561

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile size
Download this file (38100.pdf)38100.pdf 105 Kb