กสร. รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

พิมพ์

วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้แก่ส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นเลิศใน ๕ มิติ ได้แก่ มิติด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการเบิกจ่าย ด้านการบัญชี ด้านการตรวจสอบภายใน และด้านความรับผิดทางละเมิด โดยมี นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง มิติด้านการเบิกจ่าย ทั้งนี้ พิธีมอบรางวัลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวมของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ โดยยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง มีมาตรฐาน มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน พร้อมต่อการตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกองค์การ รวมทั้ง เป็นขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภายในด้านการเงินการคลัง ให้ได้รับการยกย่อง เป็นที่ยอมรับ และยังถือเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และคงคุณภาพมาตรฐานที่ดีไว้   ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ