รองอธิบดี กสร. เข้าร่วมการประชุมการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อม

พิมพ์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม เรื่อง การรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก โดยมีนายอภิญญา สุจริตตานันท์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลกหรือ Doing Business 2018 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดีขึ้น จากอันดับที่ 46 ขึ้นมาอยู่ที่ 26 ทั้งนี้กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้แก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยยกเลิกข้อกำหนดที่ให้สถานประกอบกิจการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้กับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งผลให้ระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจของผู้ประกอบการลดลง 21 วัน จากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณา 22 วัน ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะด้านการเริ่มต้นธุรกิจ ได้รับการเลื่อนจากอันดับที่ 78 จากปีที่แล้วขึ้นมาอยู่อันดับที่ 36 ซึ่งดีกว่าเดิมถึง 42 อันดับวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง